દૈનિક થાળ

અનામત થાળ

    બદામ મૈસુબ 4000/-

    બદામ મૈસુબ

58000/-
    કાજુ મૈસુબ 4000/-

    કાજુ મૈસુબ

58000/-

    મૈસુબ

3000/-

    મૈસુબ

44000/-

    શીખંડ પુરી

2500/-

    શીખંડ પુરી

36000/-

    અડદીયો

2500/-

    અડદીયો

36000/-

    બરફી

2500/-

    બરફી

36000/-

    દુધપાકપુરી

2100/-

    દુધપાકપુરી

30000/-

    મગજપુરી

2500/-     મગજપુરી 36000/-

    જાદરીયુ

3000/-     જાદરીયુ 44000/-

    ચુરમાના લાડુ

2100/-     ચુરમાના લાડુ 30000/-

    બુંદીના લાડુ

2100/-     બુંદીના લાડુ 30000/-

    પુરણપોળી

2500/-

    પુરણપોળી

36000/-

    સાટા

2500/-

    સાટા

36000/-

    મોહનથાળ

2100/-

    મોહનથાળ

30000/-

    મોતૈયા લાડુ

2000/-

    મોતૈયા લાડુ

29000/-

    સુખડી

1800/-

    સુખડી

26000/-

    સાંજનાદુધપુરી

1800/-

    સાંજનાદુધપુરી

22000/-

    કેરી પુરી (સીઝન પ્રમાણે)

    કેરી પુરી (સીઝન પ્રમાણે)

 
Enter Your Own Donation Amount :