Send Donation By $

થાળ

સુવર્ણ શીખર

    બદામ મૈસુબ 51  -  $

    સુવર્ણ શીખરની ૧ ફુટ સેવાના

55  -  $
    કાજુ મૈસુબ 47  -  $

    સુવર્ણ શીખરની ૩ ફુટ સેવાના

167  -  $

    મૈસુબ

39  -  $

    સુવર્ણ શીખરની પ ફુટ સેવાના

278  -  $

    શીખંડ પુરી

34  -  $

    સુવર્ણ શીખરની ૭ ફુટ સેવાના

389  -  $

    અડદીયો

34  -  $

    સુવર્ણ શીખરની ૯ ફુટ સેવાના

500  -  $

    બરફી

34  -  $

    સુવર્ણ શીખરની ૧૧ ફુટ સેવાના

611  -  $

    દુધપાકપુરી

31  -  $

અક્ષર ઓરડી

    મગજપુરી

27  -  $     ચોકડા (૮) યજમાન 445  -  $

    જાદરીયુ

34  -  $     બ્રેકીટ (૧૦ યજમાન) 311  -  $

    ચુરમાના લાડુ

27  -  $     ઓસરીના પાટડા (૧૦ યજમાન) 445  -  $

    બુંદીના લાડુ

25  -  $     ઓસરીના આડા પાટડા (૧૦યજમાન) 400  -  $

    પુરણપોળી

34  -  $

મહામંત્ર મહોત્‍સવ

    સાટા

28  -  $

    મોહનથાળ

25  -  $

    મોતૈયા લાડુ

25  -  $

    સુખડી

23  -  $

    સાંજનાદુધપુરી

17  -  $

    કેરી પુરી (સીઝન પ્રમાણે)

55  -  $
 
Enter Your Own Donation Amount :