સંપર્કશ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર

શ્રી સ્‍વામિનારાયણ મંદિર (જુનું)

(ગઢપુર દેશ ના ત્રાંબા નું મંદિર )

ખાર ગેટ, મહુવા - ૩૬૪૨૯૦

જીલ્લો.-  ભાવનગર